Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
marlboro
0439 4148
Reposted fromsagara sagara viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
marlboro
1757 8ab1
marlboro
3161 f79e
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viajstrbl jstrbl
marlboro
Są tacy ludzie, którzy nigdy nie przestaną być dla nas ważni.
Reposted fromemsik emsik viadreamadream dreamadream
marlboro
8268 fcd1 500
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viaidosk8 idosk8
marlboro
“Jeśli są rzeczy, których nie chcesz robić, to po prostu ich nie rób. Nie przekonuj się i nie zmuszaj, nie żyj dla innych, żyj dla siebie.”
— J. Piekara
Reposted frombeatkazz beatkazz viaserplesniowy serplesniowy
0960 4edb
Reposted fromaestheticofrp aestheticofrp viahalucine halucine
marlboro
7269 76d8 500
mroki
Reposted fromznikajac znikajac viastraconyczas straconyczas
marlboro
0257 9574 500
Reposted fromrol rol viaolamiko olamiko
8321 5d2d 500

ofmice-andashby:

Meet Scrappy, who started life pure black!

Reposted fromPikayu Pikayu viastonerr stonerr
marlboro
To boli gdy nie jest się kochanym, ludzie stają się od tego źli.
— "Córka dyrektora cyrku"
Reposted fromna-zakrecie na-zakrecie viaserplesniowy serplesniowy
marlboro
0844 b839
Łódź
Reposted frommagnes magnes viakomplikacja komplikacja
8129 6d20

Z💎

Reposted fromKiro Kiro viaidosk8 idosk8
marlboro
marlboro
4354 f207 500
Reposted fromraksha raksha viadreamadream dreamadream
Reposted fromnokturnal nokturnal viaabsstract absstract
marlboro
0833 3ba5 500
Reposted fromsowaaa sowaaa viaarrependimento arrependimento
marlboro
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl